animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

RODO

OGÓLNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy:

1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem  danych  osobowych jest Przedszkole Nr 50, ul. Ludwika Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa,

tel. 22/2594076, emailp50@eduwarszawa.pl

 

2. Jaki jest kontakt do Inspektora Ochrony Danych?

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez email  iod.dbfounw@eduwarszawa.pl lub powyższy adres Administratora z dopiskiem „IOD”.

3. W jakim celu i na jakiej podstawie Administrator przetwarza dane osobowe?

Głównym celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań statutowych oraz nałożonych obowiązków prawnych,  dotyczących przebiegu kształcenia i wychowania dzieci – art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

Dane osobowe przetwarzamy także w celu zatrudnienia pracowników oraz wypełnienia obowiązków pracodawcy zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  – art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, h RODO.

Dane osobowe przetwarzamy również w celu realizacji umów, w ramach których korzystamy z dostarczanych nam towarów i usług – art. 6 ust. 1 lit b RODO,  rozliczenia należności publicznych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO a w  celu kontaktu ze wskazanymi w umowie osobami oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w sytuacji ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości czy z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Administrator może przetwarzać dane, jeśli jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (np. odbiór dziecka z placówki, prowadzenie księgi ewidencji wejść/wyjść, monitoring, przyznawanie stypendiów naukowych) – art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

W ramach głównej działalności statutowej realizujemy cele poboczne, w związku z którymi przetwarzamy dane osobowe związane z udziałem w konkursach, działalności promocyjnej lub integracyjnej oraz informacyjnej. Podstawą przetwarzania danych w tych celach  jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Szczególnej kategorii dane dotyczące wychowanków i pracowników, udostępniane są na podstawie zgody – art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

4. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

W związku z realizacją zadań statutowych lub zadań nałożonych przepisami prawa podanie danych jest obowiązkowe i wynika z tych przepisów. Gdy dane przetwarzane są celem realizacji umowy, podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do jej zawarcia. W przypadku realizacji celów, w których podstawą przetwarzania jest zgoda, nie wymagamy od Państwa podania danych osobowych.

5. Od kogo Administrator otrzymuje dane osobowe?

Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od osób, których dane dotyczą oraz w inny sposób niż od osób, których dane dotyczą (np.: od rodziców – dane osób uprawnionych do odbioru dziecka; od stron podpisujących umowę – dane osób uprawnionych do realizacji umowy; od instytucji państwowych na mocy prawa – dane dzieci otrzymujących dofinansowania, zapomogi i stypendia; od pracowników – dane współmałżonka, dziecka w związku z realizacją praw pracowniczych i rodzicielskich wynikających z kodeksu pracy, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych itp.).

6. Jakie dane osobowe są przetwarzane?

Przetwarzamy dane osobowe zwykłe (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, email, pesel, nr dowodu osobistego, stanowisko, wizerunek) oraz szczególnej kategorii dane (np. o stanie zdrowia).

7. Komu Administrator przekazuje dane osobowe?

Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być uprawnione na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi (np.: informatyczne, archiwizacyjne i brakowania, finansowo-księgowe, prawne) m.in. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Warszawa-Ursynów, Biuro Edukacji.

8. Przechowywanie danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia celu, w jakim zostały zebrane a po tym terminie przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu ustania celu przetwarzania lub wycofania zgody.

9. Jakie prawa ma podmiot danych?

Przysługuje Państwu prawo:

– dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO;

– sprostowania i uzupełniania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO;

– usunięcia swoich danych osobowych, zgodnie z art. 17 RODO

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO;

– przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO;

– wniesienia sprzeciwu, zgodnie z art. 21 RODO

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeśli podstawą ich przetwarzania jest właśnie udzielona zgoda. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego przed jej wycofaniem;

– wniesienia  skargi do  Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie ich danych narusza przepisy prawa;

10. Czy dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich i profilowane?

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Inspektor Ochrony danych – Marta Ostasz, email: iod.dbfounw@eduwarszawa.pl, tel. 222775107

Zastępca Inspektora Ochrony danych – Agnieszka Dolata, email: iod.dbfounw@eduwarszawa.pl, tel. 222775106

Skip to content