animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

 

Biorąc pod uwagę wyroki NSA i WSA, sygn. akt:

II SAB/Ol 94/19 z 20 lutego 2020 r.

I OSK 2505/16 z 22 czerwca 2017 r.

I OSK 1416/15 z 17 marca 2017 r.

I OSK 2649/15 z 20 września 2016 r.

I OSK 114/15 z 6 lipca 2016 r.

IV SAB/Gl 181/14 z 17 marca 2015 r.

I OZ 421/12 z 14 czerwca 2012 r.

I OSK 248/12 z 25 kwietnia 2012 r.

I OSK 121/2009 z 16 lutego 2009 r.

I SA 2521/00 z 12 czerwca 2001 r.

informuję, że rada rodziców jest organizacją społeczną tylko wewnątrz systemu oświaty, ze ściśle określonymi  kompetencjami oraz organizacją uprawnioną do występowania jedynie wobec dyrektora placówki, innych organów placówki, organu prowadzącego czy sprawującego nadzór pedagogiczny. W związku z tym, że rada rodziców nie jest organem publicznym, nie mają w stosunku do niej zastosowania przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej a dokumenty przygotowywane przez  radę rodziców nie posiadają cech informacji publicznej. Rada rodziców stanowi wyłącznie wewnętrzne gremium o charakterze opiniodawczo-doradczym działające w ramach szkoły/przedszkola, które nie ma charakteru organu administracji publicznej.

Przekazywanie do publicznej wiadomości dokumentów przygotowanych przez radę rodziców, jak: protokoły, regulamin, scenariusz zebrania wyborczego, projekt uchwały, porozumienia, opinie itp. może naruszać ustawę o dostępie do informacji publicznej. Dodatkowo upublicznienie danych osobowych  zawartych  w tych dokumentach (np. imię i nazwisko członka rady rodziców) może naruszać ustawę z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(członkowie rady rodziców nie posiadają statusu osoby publicznej ani funkcjonariusza publicznego).

Skip to content